در حال نمایش 6 نتیجه

بادسان

ظرفیت 5 تن طول  5 متر عرض  2.15  متر ارتفاع  – متر

بادسان 8 تن

ظرفیت 5.5 تن طول  4.7 متر عرض  2.2  متر ارتفاع  2.1 متر

بنز 911

ظرفیت 5 تن طول 4.6 متر عرض  2.15 متر ارتفاع  – متر

تک

ظرفیت 10 تن طول 5.8 متر عرض 2.3 متر ارتفاع  3 متر